حدود قيمت: از تا

مقايسه آگهی ها

فروش آپارتمان۱۱۲متری -f5741

فروش آپارتمان۱۱۲متری فروش آپارتمان در فردوس غرب-بهار شمالی فروش آپارتمان۱۱۲متری – ۲  خواب – طبقه سوم – ۱۶ واحدی – ۱۲ سال ساخت – ۴۲۶ میلیون بلوار فردوس غربی – بهار شمالی منطقه ۵ پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای […]

فروش آپارتمان۵۵متری -f5736

فروش آپارتمان۵۵متری فروش آپارتمان در فردوس غرب-بهار شمالی فروش آپارتمان۵۵متری – ۱ خواب – طبقه پنجم – ۲۰ واحدی – ۳ سال ساخت – ۲۹۵ میلیون بلوار فردوس غربی – بهار شمالی منطقه ۵ پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای […]

فروش آپارتمان۱۱۴متری -f5735

فروش آپارتمان۱۱۴متری فروش آپارتمان در فردوس غرب-بهار شمالی فروش آپارتمان۱۱۴متری – ۲ خواب – طبقه اول – ۸ واحدی – ۱۲ واحدی – ۴۶۰ میلیون بلوار فردوس غربی – بهار شمالی منطقه ۵ پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای سایت […]

فروش آپارتمان۶۷متری -f5726

فروش آپارتمان۶۷متری فروش اپارتمان در فردوس غرب-بهار شمالی فروش آپارتمان۶۷متری – ۲ خواب – طبقه دوم – دو بلوک ۲۰ واحدی – ۱۴ سال ساخت – ۳۰۵ میلیون بلوار فردوس غربی – بهار شمالی منطقه ۵ پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی […]

فروش آپارتمان۶۵متری -f5676

فروش آپارتمان۶۵متری فروش آپارتمان در فردوس غرب-بهار شمالی فروش آپارتمان۶۵متری – ۱ خواب – طبقه اول – مجتمع – ۱۵ سال ساخت – ۲۴۰ میلیون بلوار فردوس غربی – بهار شمالی منطقه ۵ پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای سایت […]

فروش آپارتمان۷۳متری -f5661

فروش آپارتمان۷۳متری فروش آپارتمان در فردوس غرب-بهار شمالی فروش آپارتمان۷۳متری – ۱ خواب – طبقه ششم – ۲۱ واحدی – ۱۳ سال ساخت – ۳۰۰ میلیون بلوار فردوس غربی – بهار شمالی منطقه ۵ پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای سایت […]

فروش آپارتمان۵۱متری -f5660

فروش آپارتمان۵۱متری فروش آپارتمان در فردوس غرب-بهار شمالی فروش آپارتمان۵۱متری – ۱ خواب – طبقه چهارم – ۱۶ واحدی – ۱۶  سال ساخت – ۲۱۵ میلیون بلوار فردوس غربی – بهار شمالی منطقه ۵ پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای […]

فروش آپارتمان۶۳متری -f5595

فروش آپارتمان۶۳متری فذوش آپارتمان در فردوس غرب-بهار شمالی فروش آپارتمان۶۳متری – ۱ خواب – طبقه اول – ۱۵ واحدی – ۶ سال ساخت – ۳۲۰ میلیون بلوار فردوس غربی – بهار شمالی منطقه ۵ پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای […]

فروش آپارتمان۴۴متری -f5582

فروش آپارتمان۴۴متری فروش آپارتمان در فردوس غرب-بهار شمالی فروش آپارتمان۴۴متری – ۱ خواب – طبقه اول – مجتمع – ۱۸ سال ساخت – ۲۰۰ میلیون بلوار فردوس غربی – بهار شمالی منطقه ۵ پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای سایت […]

فروش آپارتمان۱۰۵متری -f5526

فروش آپارتمان۱۰۵متری فروش آپارتمان در فردوس غرب-بهار شمالی فروش آپارتمان۱۰۵متری – ۲ خواب – طبقه ششم – ۱۸ واحدی – نوساز – ۵۳۵ میلیون بلوار فردوس غربی – بهار شمالی منطقه ۵ پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای سایت مراجعه […]