خرید آپارتمان۷۹متری دربهار جنوبی۲۶۰۴۱

 • قیمت کل 2.844 میلیون تومان
 • 36 میلیون تومان - هر متر مربع
باکری، بهار جنوبی

خرید آپارتمان۷۹متری دربهار جنوبی۲۶۰۴۱

باکری، بهار جنوبی
 • قیمت کل 2.844 میلیون تومان
 • 36 میلیون تومان - هر متر مربع

بررسی اجمالی

کد ملک: 26041
 • نوع ملک
 • آپارتمان
 • 2
 • اتاق خواب
 • 1
 • پارکینگ
 • 79
 • متر مربع

توضیحات

خرید آپارتمان۷۹متری دربهار جنوبی۲۶۰۴۱

خرید آپارتمان ۲ خواب در بهار جنوبی – طبقه اول – ۱۵ واحدی – ۱۷ سال ساخت – فول امکانات – بازسازی شده – قیمت هر متر مربع ۳۶ میلیون تومان – قیمت کل ۲ میلیارد و ۸۴۴ میلیون تومان

سایت مدیر ساختمان آی شهر : Ishahr.NET

سایت مشارکت در ساخت آی شهر : Ishahr.CO

سایت صنعت ساختمان آی شهر : Ishahr.org

وبلاگ

خرید آپارتمان۷۹متری دربهار جنوبی۲۶۰۴۱

ﻣﺤﻠﻪی ارم در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ۵ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺷـﻤﺎل ﺑـﻪ ﺑـﺰرگ راه ﻋﻼﻣـﻪ ﺟﻌﻔﺮی و ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن آب و اﻧﺪﯾﺸﻪ، از ﺷﺮق ﺑﻪ ﺑﻠﻮار آﺳﯿﺎ(ﺷـﻬﯿﺪ ﺑـﺎﮐﺮی ) و ﻣﺤﻠـﻪ ی ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺟﻨﻮﺑﯽ، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ آزادراه ﺗﻬﺮان ـ ﮐﺮج و ﻣﺤﻠﻪ ی اﮐﺒﺎﺗﺎن و از ﻏﺮب ﺑﻪ ﻣﺴﯿﻞ رودﺧﺎﻧﻪی ﮐـﻦ و ﻣﻨﻄﻘﻪی ۲۲ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮔﺮدد.

راهنمای خرید آپارتمان در ارم ، بهار جنوبی

مکان ها معروف محله کوی ارم :

مراکز خرید و فروشگاه ها :

در محله کوی ارم بازار میدان میوه و تره بار شهرداری در تقاطع بلوار فردوس غرب و بهار شمالی قرار گرفته است .

همچنین فروشگاه بزرگ هایپر استار در بهار جنوبی و بر بزرگراه باکری قرار دارد.

کلانتری شهرزیبا نیز در بهار شمالی ، منوچهری شرقی قرار گرفته است.

خرید آپارتمان در ارم ، بهار جنوبی

مجموعه ورزشی استقلال هم در محله کوی ارم بر بلوار فردوس غرب دایر می باشد.

تنها پارک بازی بزرگ تهران با نام پارک ارم که نام محله نیز از آن اقتباس شده در این مکان قرار دارد.

هر ساله در اوخر اسفند ماه در محل پارک ارم نمایشگاه فروش محصولات به صورت عرضه مستقیم دایر می شود.

اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد را از «ﭘﺎرک ارم» ﮐﻪ در ﺟﻨـﻮب آن واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه، اﺧﺬ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﭘﺎرک ارم اﺑﺘﺪا ﭘﺎرک ﺧﺮم ﻧﺎم داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎرک ارم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧـﺎم داده اﺳـﺖ .

ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻨﺎر آن ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪی ﮔﻞﻫﺎ و ﻣﺤﻠﻪی ﺑﻬﺎر ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده و ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ ﻧﺎم ارم ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

در ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ، اراﺿﯽ ﻣﺤﻠـﻪ ی ارم ﻓﻌﻠﯽ در ﻣﺤﺪودهی ﻃﺮح ۲۵ ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﻟﻐـﻮ ﮔﺮدﯾﺪه و اﺟﺎزهی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزی و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻣﻼک و ﻗﻄﻌﻪﺑﻨﺪی زﻣﯿﻦ از ﻃﺮف ﺷﻬﺮداری ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اﺑﺘﺪا ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ زﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ، اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﮐﺮده و ﺷﻬﺮک اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﺷﮑﻞ دادﻧـﺪ .

خرید آپارتمان در ارم ، بهار جنوبی

ﺿـﻠﻊ ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﻣﺤﻠـﻪ ی ﺳـﺎزﻣﺎن آب، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب آن ﻫﯿﭻ ﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ۱۳۶۲، در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺗﻌﺪادی ﺧﺎﻧﻪی وﯾﻼﯾﯽ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺷﮑﻞﮔﯿـﺮ ی، ارم از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت از ﻗﺒﯿﻞ آب ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ و ﺑﺮق ﻣﺤﺮوم ﺑﻮد و آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻫﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺠﻤﯽ [از آب ﻗﻨﺎت] ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻠﻮار آﺳﯿﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﺰ رودﺧﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧُﻠّﻪ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ.

ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺣﺠﻤﯽ ﻣﺤﻠﻪ، ﻗﻨﺎت ﻓﺮﻣﺎنﻓﺮﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﺎﺷﯿﻪی رودﺧﺎﻧﻪی ﮐﻦ ﺷﺮوع ﺷﺪه و در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن، روﺑﺮوی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺎرون و ﺑﻪ آﺳﯿﺎب ﻓﺮﻣﺎنﻓﺮﻣﺎ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب اﯾﻦ ﻗﻨﺎت، ﮔﻨﺪم را ﺑﻪ آرد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﺮد.

ﻗﻨﺎت در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد از ﻏـﺮب ﺑـﻪ ﺷـﺮق، از ارم ﻋﺒـﻮر ﻣﯽﮐﺮد و ﺗﻌﺪادی از ﭼﺎهﻫﺎی آن در ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ دﯾﺪه ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻮﺟـﻮد اﺳـﺖ .

ﺗـﺎ ﺳﺎل ۱۳۶۹ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻗﺎی اﯾﺮاﻧﻔﺮ، ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻮزﯾﻊ آب ﻗﻨﺎت ﻓﺮﻣﺎن ﻓﺮﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.

خرید آپارتمان در ارم ، بهار جنوبی

 • نشانی باکری، بهار جنوبی
 • شهر تهران
 • منطقه ارم

جزئیات

به روز شده در خرداد ۵, ۱۴۰۰ در ۳:۴۱ ب٫ظ
 • کد ملک: 26041
 • قیمت: قیمت کل 2.844 میلیون تومان
 • متراژ ملک: 79 متر مربع
 • اتاق خواب: 2
 • پارکینگ: 1
 • نوع ملک: آپارتمان
 • وضعیت ملک: برای فروش
 • کف پوش: پارکت
 • سال ساخت: 16 تا 20 سال
 • سرمایش: کولر آبی
 • گرمایش: موتورخانه
 • سرویس بهداشتی: ایرانی و فرنگی
 • کابینت: ممبران
 • نمای ساختمان: سنگ گرانیت
 • طبقه: 01

اطلاعات تماس

مشاهده آگهی
محسن هاشمی
 • محسن هاشمی
 • 0214400828109122207680

استعلام ملک

با ارسال این فرم من موافقت می کنم که شرایط استفاده

برنامه ریزی بازدید

اطلاعات شما

با ارسال این فرم من موافقت می کنم که شرایط استفاده

0 دیدگاه

مرتب سازی بر اساس:
ارسال دیدگاه ها

ارسال دیدگاه ها

آگهی های مشابه

۵۷متری خلیل آبادی ۱۷۷۱۱

 • 667 میلیون تومان
 • شناسه: 17711
 • تخت: 1
 • 57 متر مربع

خرید مغازه طلافروشی در کوروش کد ۲۲۴۶۸

 • قیمت کل 3.200 میلیون تومان
 • شناسه: 22468
 • 14.5

۱۳۰متری جنت آباد ۱۷۵۷۷

 • 2.080 میلیون تومان
 • شناسه: 17577
 • تخت: 3
 • 130 متر مربع

مقایسه آگهی ها

مقایسه
محسن هاشمی
 • محسن هاشمی
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم