خرید آپارتمان۱۱۶متری درتهران، بلوارفردوس، بهارشمالی

 • قیمت کل 8,650میلیون تومان
 • 74میلیون تومان/هر متر مربع
فردوس غرب، بهار شمالی
برای فروش تخلیه فروخته شد

خرید آپارتمان۱۱۶متری درتهران، بلوارفردوس، بهارشمالی

فردوس غرب، بهار شمالی
 • قیمت کل 8,650میلیون تومان
 • 74میلیون تومان/هر متر مربع

نمای کلی

کد ملک: 28330
 • 28330
 • کد ملک
 • آپارتمان
 • نوع ملک
 • 2
 • اتاق خواب
 • 2
 • پارکینگ
 • 116
 • متر مربع

جزئیات

به روز شده در دی ۱۵, ۱۴۰۲ در ۱۱:۳۶ ق٫ظ
 • کد ملک: 28330
 • قیمت: قیمت کل 8,650میلیون تومان
 • متراژ ملک: 116 متر مربع
 • اتاق خواب: 2
 • اتاق: 2
 • پارکینگ: 2
 • نوع ملک: آپارتمان
 • وضعیت ملک: برای فروش
 • کف پوش: سنگ
 • سال ساخت: 6 تا 10 سال
 • سرمایش: کولر آبی
 • گرمایش: پکیج
 • سرویس بهداشتی: ایرانی و فرنگی
 • کابینت: MDF
 • نمای ساختمان: سنگ تراورتن
 • طبقه: 02
 • نوع سند: شخصی

توضیحات

خرید آپارتمان۱۱۶متری درتهران، بلوارفردوس، بهارشمالی

خرید آپارتمان ۱۱۶ متری در فردوس غرب بهار شمالی – ۳ خواب – دارای ۲ پارکینگ سندی – طبقه دوم – ۳۶ واحدی – ۶ طبقه ۶ واحدی – فول امکانات – ۷ سال ساخت – قیمت هر متر مربع ۷۴/۵۶۸ میلیون تومان – قیمت کل ۸ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان

سایت مدیر ساختمان آی شهر : Ishahr.NET

سایت مشارکت در ساخت آی شهر : Ishahrco.ir

سایت صنعت ساختمان آی شهر : Ishahr.org

وبلاگ

خرید آپارتمان۱۱۶متری درتهران، بلوارفردوس، بهارشمالی

تهران، منطقه ۵، بلوار فردوس غرب، محله ارم

ﻣﺤﻠﻪی ارم در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ۵ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺷـﻤﺎل ﺑـﻪ ﺑـﺰرگ راه ﻋﻼﻣـﻪ ﺟﻌﻔﺮی و ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن آب و اﻧﺪﯾﺸﻪ، از ﺷﺮق ﺑﻪ ﺑﻠﻮار آﺳﯿﺎ(ﺷـﻬﯿﺪ ﺑـﺎﮐﺮی ) و ﻣﺤﻠـﻪ ی ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺟﻨﻮﺑﯽ، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ آزادراه ﺗﻬﺮان ـ ﮐﺮج و ﻣﺤﻠﻪ ی اﮐﺒﺎﺗﺎن و از ﻏﺮب ﺑﻪ ﻣﺴﯿﻞ رودﺧﺎﻧﻪی ﮐـﻦ و ﻣﻨﻄﻘﻪی ۲۲ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮔﺮدد.

مکان ها معروف محله کوی ارم :

مراکز خرید و فروشگاه ها :

در محله کوی ارم بازار میدان میوه و تره بار شهرداری در تقاطع بلوار فردوس غرب و بهار شمالی قرار گرفته است .

همچنین فروشگاه بزرگ هایپر استار در بهار جنوبی و بر بزرگراه باکری قرار دارد.

کلانتری شهرزیبا نیز در بهار شمالی ، منوچهری شرقی قرار گرفته است.

خرید آپارتمان در ارم ، بهار جنوبی

مجموعه ورزشی استقلال هم در محله کوی ارم بر بلوار فردوس غرب دایر می باشد.

تنها پارک بازی بزرگ تهران با نام پارک ارم که نام محله نیز از آن اقتباس شده در این مکان قرار دارد.

هر ساله در اوخر اسفند ماه در محل پارک ارم نمایشگاه فروش محصولات به صورت عرضه مستقیم دایر می شود.

اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد را از «ﭘﺎرک ارم» ﮐﻪ در ﺟﻨـﻮب آن واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه، اﺧﺬ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﭘﺎرک ارم اﺑﺘﺪا ﭘﺎرک ﺧﺮم ﻧﺎم داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎرک ارم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧـﺎم داده اﺳـﺖ .

ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻨﺎر آن ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪی ﮔﻞﻫﺎ و ﻣﺤﻠﻪی ﺑﻬﺎر ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده و ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ ﻧﺎم ارم ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

در ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ، اراﺿﯽ ﻣﺤﻠـﻪ ی ارم ﻓﻌﻠﯽ در ﻣﺤﺪودهی ﻃﺮح ۲۵ ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﻟﻐـﻮ ﮔﺮدﯾﺪه و اﺟﺎزهی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزی و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻣﻼک و ﻗﻄﻌﻪﺑﻨﺪی زﻣﯿﻦ از ﻃﺮف ﺷﻬﺮداری ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اﺑﺘﺪا ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ زﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ، اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﮐﺮده و ﺷﻬﺮک اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﺷﮑﻞ دادﻧـﺪ .

خرید آپارتمان در ارم ، بهار جنوبی

ﺿـﻠﻊ ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﻣﺤﻠـﻪ ی ﺳـﺎزﻣﺎن آب، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب آن ﻫﯿﭻ ﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ۱۳۶۲، در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺗﻌﺪادی ﺧﺎﻧﻪی وﯾﻼﯾﯽ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺷﮑﻞﮔﯿـﺮ ی، ارم از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت از ﻗﺒﯿﻞ آب ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ و ﺑﺮق ﻣﺤﺮوم ﺑﻮد و آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻫﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺠﻤﯽ [از آب ﻗﻨﺎت] ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻠﻮار آﺳﯿﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﺰ رودﺧﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧُﻠّﻪ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ.

ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺣﺠﻤﯽ ﻣﺤﻠﻪ، ﻗﻨﺎت ﻓﺮﻣﺎنﻓﺮﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﺎﺷﯿﻪی رودﺧﺎﻧﻪی ﮐﻦ ﺷﺮوع ﺷﺪه و در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن، روﺑﺮوی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺎرون و ﺑﻪ آﺳﯿﺎب ﻓﺮﻣﺎنﻓﺮﻣﺎ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب اﯾﻦ ﻗﻨﺎت، ﮔﻨﺪم را ﺑﻪ آرد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﺮد.

ﻗﻨﺎت در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد از ﻏـﺮب ﺑـﻪ ﺷـﺮق، از ارم ﻋﺒـﻮر ﻣﯽﮐﺮد و ﺗﻌﺪادی از ﭼﺎهﻫﺎی آن در ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ دﯾﺪه ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻮﺟـﻮد اﺳـﺖ .

ﺗـﺎ ﺳﺎل ۱۳۶۹ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻗﺎی اﯾﺮاﻧﻔﺮ، ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻮزﯾﻊ آب ﻗﻨﺎت ﻓﺮﻣﺎن ﻓﺮﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.

خرید آپارتمان۱۱۶متری درتهران، بلوارفردوس، بهارشمالی

 • آدرس فردوس غرب، بهار شمالی
 • شهر تهران
 • مساحت ارم

اطلاعات تماس

لینک فهرست
محمد اسپیدمهر

درباره این ملک استعلام بگیرید

0 دیدگاه

مرتب سازی بر اساس:
ارسال دیدگاه ها

ارسال دیدگاه ها

فهرست مشابه

مقایسه آگهی ها

مقایسه
محمد اسپیدمهر
 • محمد اسپیدمهر
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم