حدود قيمت: از تا

مقايسه آگهی ها

خرید آپارتمان ۸۸متری بهار شمالی کد ۲۰۲۳۹

بلوار فردوس غرب، بهار شمالی، هلال احمر
1,300/000میلیون تومان14/770میلیون تومان/هر متر مربع

توضیحات

خرید آپارتمان ۸۸متری بهار شمالی کد ۲۰۲۳۹

خرید آپارتمان ۲ خواب در بلوار فردوس غرب، بهار شمالی واقع در محله ارم – طبقه پنجم – ۱۵ واحدی – ۱۵ سال ساخت – بازسازی کامل در مشاعات و داخل واحد – فول امکانات – قیمت هر متر مربع ۱۴ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان – قیمت کل یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان

کوی ارم

 • سایت املاک آی شهر : ishahr.ir
 • سایت مشارکت در ساخت آی شهر : ishahr.co
 • سایت صنعت ساختمان آی شهر : ishahr.org
 • سایت مدیریت ساختمان آی شهر : ishahr.net
محله کوی ارم آشنایی با محله کوی ارم در منطقه ۵ تهران جهت خرید ، اجاره و رهن املاک ﻣﺤﻠﻪي ارم در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ۵ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺷـﻤﺎل ﺑـﻪ ﺑـﺰرگ راه ﻋﻼﻣـﻪ ﺟﻌﻔﺮي و ﻣﺤﻠﻪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن آب و اﻧﺪﯾﺸﻪ، از ﺷﺮق ﺑﻪ ﺑﻠﻮار آﺳﯿﺎ(ﺷـﻬﯿﺪ ﺑـﺎﮐﺮي ) و ﻣﺤﻠـﻪ ي ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺟﻨﻮﺑﯽ، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ آزادراه ﺗﻬﺮان ـ ﮐﺮج و ﻣﺤﻠﻪ ي اﮐﺒﺎﺗﺎن و از ﻏﺮب ﺑﻪ ﻣﺴﯿﻞ رودﺧﺎﻧﻪي ﮐـﻦ و ﻣﻨﻄﻘﻪي ۲۲ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮔﺮدد. مکان ها معروف محله کوی ارم : مراکز خرید و فروشگاه ها : در محله کوی ارم بازار میدان میوه و تره بار شهرداری در تقاطع بلوار فردوس غرب و بهار شمالی قرار گرفته است . همچنین فروشگاه بزرگ هایپر استار در بهار جنوبی و بر بزرگراه باکری قرار دارد. کلانتری شهرزیبا نیز در بهار شمالی ، منوچهری شرقی قرار گرفته است. مجموعه ورزشی استقلال هم در محله کوی ارم بر بلوار فردوس غرب دایر می باشد. تنها پارک بازی بزرگ تهران با نام پارک ارم که نام محله نیز از آن اقتباس شده در این مکان قرار دارد. هر ساله در اوخر اسفند ماه در محل پارک ارم نمایشگاه فروش محصولات به صورت عرضه مستقیم دایر می شود. اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد را از «ﭘﺎرك ارم» ﮐﻪ در ﺟﻨـﻮب آن واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه، اﺧﺬ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﭘﺎرك ارم اﺑﺘﺪا ﭘﺎرك ﺧﺮم ﻧﺎم داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎرك ارم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧـﺎم داده اﺳـﺖ . ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻨﺎر آن ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎي ﻣﺤﻠﻪي ﮔﻞﻫﺎ و ﻣﺤﻠﻪي ﺑﻬﺎر ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده و ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﻧﺎم ارم ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎلﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ، اراﺿﯽ ﻣﺤﻠـﻪ ي ارم ﻓﻌﻠﯽ در ﻣﺤﺪودهي ﻃﺮح ۲۵ ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزي اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﻟﻐـﻮ ﮔﺮدﯾﺪه و اﺟﺎزهي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزي و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻣﻼك و ﻗﻄﻌﻪﺑﻨﺪي زﻣﯿﻦ از ﻃﺮف ﺷﻬﺮداري ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﺑﺘﺪا ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ زﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ، اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﮐﺮده و ﺷﻬﺮك اﻧﺪﯾﺸﻪي ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﺷﮑﻞ دادﻧـﺪ . ﺿـﻠﻊ ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﻣﺤﻠـﻪ ي ﺳـﺎزﻣﺎن آب، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب آن ﻫﯿﭻ ﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ۱۳۶۲، در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺗﻌﺪادي ﺧﺎﻧﻪي وﯾﻼﯾﯽ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎلﻫﺎي ﻧﺨﺴﺖ ﺷﮑﻞﮔﯿـﺮ ي، ارم از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت از ﻗﺒﯿﻞ آب ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ و ﺑﺮق ﻣﺤﺮوم ﺑﻮد و آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻫﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺠﻤﯽ [از آب ﻗﻨﺎت] ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻠﻮار آﺳﯿﺎي ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﺰ رودﺧﺎﻧﻪاي ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧُﻠّﻪ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ. ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺣﺠﻤﯽ ﻣﺤﻠﻪ، ﻗﻨﺎت ﻓﺮﻣﺎنﻓﺮﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﺎﺷﯿﻪي رودﺧﺎﻧﻪي ﮐﻦ ﺷﺮوع ﺷﺪه و در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن، روﺑﺮوي ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺎرون و ﺑﻪ آﺳﯿﺎب ﻓﺮﻣﺎنﻓﺮﻣﺎ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب اﯾﻦ ﻗﻨﺎت، ﮔﻨﺪم را ﺑﻪ آرد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﺮد. ﻗﻨﺎت در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد از ﻏـﺮب ﺑـﻪ ﺷـﺮق، از ارم ﻋﺒـﻮر ﻣﯽﮐﺮد و ﺗﻌﺪادي از ﭼﺎهﻫﺎي آن در ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ دﯾﺪه ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻮﺟـﻮد اﺳـﺖ . ﺗـﺎ ﺳﺎل ۱۳۶۹ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻗﺎي اﯾﺮاﻧﻔﺮ، ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻮزﯾﻊ آب ﻗﻨﺎت ﻓﺮﻣﺎن ﻓﺮﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 • سایت املاک آی شهر : ishahr.ir
 • سایت مشارکت در ساخت آی شهر : ishahr.co
 • سایت صنعت ساختمان آی شهر : ishahr.org
محله کوی ارم

خرید آپارتمان ۸۸متری بهار شمالی کد ۲۰۲۳۹

 • آدرس: بلوار فردوس غرب، بهار شمالی، هلال احمر
 • شهر: تهران
 • استان / کشور: استان تهران
 • کد پستی: 1483763955
 • شهرستان: ارم
 • کشور: ایران

جزئیات

به روز شده در دی ۲۸, ۱۳۹۸ در ۷:۰۷ ق٫ظ

 • شناسه ملک: 20239
 • قیمت: 1,300/000میلیون تومان
 • متراژ ملک: 88 m²
 • اتاق خواب: 2
 • پارکینگ: 1
 • متراژ پارکینگ: 12
 • سن بنا: 1383
 • نوع ملک : آپارتمان
 • وضعیت ملک: برای فروش
 • طبقه: 5
 • وضعیت سند: سند رسمی
 • سن بنا: 11 تا 15 سال - گروه پ
 • تعداد کل طبقات: 5
 • تعداد واحد در هر طبقه: 3
 • کابینت: هایگلاس
 • نوع سرویس بهداشتی: ایرانی و فرنگی
 • سیستم سرمایش: کولر آبی
 • سیستم گرمایش: موتورخانه مرکزی
 • نوع کف پوش: لمینت
 • نمای ساختمان: سنگ

اطلاعات تماس

امینی
امینی
09124800971

Enquire about this property

بازدید صفحه

املاک مشابه

650/000میلیون تومان13/000میلیون تومان/هر متر مربع

اتاق خواب: 1m²: 50

آپارتمان

محمد

12 ماه قبل

650/000میلیون تومان13/000میلیون تومان/هر متر مربع

اتاق خواب: 1m²: 50

آپارتمان

12 ماه قبل

170/000میلیون تومان/ماهیانه
آپارتمان 2 خواب

۸۷متری فردوس شرق ۱۷۸۴۸

استان تهران، تهران، فردوس، بلوار فردوس شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2m²: 87

آپارتمان

محمد

12 ماه قبل

170/000میلیون تومان/ماهیانه

تعداد اتاق خواب: 2m²: 87

آپارتمان

12 ماه قبل

770/000میلیون تومان10/694میلیون تومان/هر متر مربع
آپارتمان 2 خواب

آپارتمان۷۲متری شهران ۱۸۰۱۷

شهران جنوبی، تهران، استان تهران، ایران

تعداد اتاق خواب: 2m²: 72

آپارتمان

محمد

11 ماه قبل

770/000میلیون تومان10/694میلیون تومان/هر متر مربع

تعداد اتاق خواب: 2m²: 72

آپارتمان

11 ماه قبل

2,200/000میلیون تومان14/666میلیون تومان/هر متر مربع
آپارتمان 3 خواب

تعداد اتاق خواب: 3m²: 150

آپارتمان

محمد

12 ماه قبل

2,200/000میلیون تومان14/666میلیون تومان/هر متر مربع

تعداد اتاق خواب: 3m²: 150

آپارتمان

12 ماه قبل


نقدی ثبت نشده است ( 0 از 5 )

یک نقد ثبت کنید

جهت بررسی وارد شوید
خرید آپارتمان 64متری جهاد اکبر

ملک قبلی

خرید آپارتمان ۶۴متری جهاد اکبر

ملک بعدی

خرید آپارتمان ۷۰متری جنت آباد کد ۲۰۲۶۵

خرید آپارتمان 70متری جنت آباد